Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 31 października 1949 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY

z dnia 31 października 1949 r. (Nr U-7340/49)

w sprawie zorganizowania zawodów matematycznych w szkołach

Celem podniesienia poziomu wykształcenia uczniów w zakresie matematyki, rozbudzenie zamiłowania młodzieży w tym kierunku i wyszukania wśród uczniów jednostek o wybitnych zdolnościach matematycznych, a następnie ułatwienia im dalszych studiów, zarządza się, co następuje:

§ l. Organizuje się każdego roku szkolnego dla uczniów klas licealnych na terenie całego Państwa zawody matematyczne pod nazwą "Olimpiada matematyczna". Sposób organizacji zawodów, ustalanie wyników i nagród oraz tryb ułatwienia nagrodzonym dalszych studiów ustala regulamin, ogłoszony jako załącznik do zarządzenia.

§ 2. Organizację i przeprowadzenie corocznych Olimpiad przekazuje się Polskiemu Towarzystwu Matematycznemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l listopada 1949 roku.

Minister Oświaty:

w/z Prof. dr. Henryk Jabłoński

Podsekretarz Stanu

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 31 października 1949 r.

 

Załącznik do zarządzenia Min. Ośw. z dnia 31.X. 1949 r. (Nr. II-7340i49).

REGULAMIN

Olimpiady Matematycznej w r. 1949/50.

§ 1. Celem zawodów jest: a) podniesienie poziomu wykształcenia uczniów w zakresie matematyki, b) rozbudzanie zamiłowania do matematyki, c) wyszukanie jednostek o wybitnych zdolnościach matematycznych i ułatwienie im dalszej nauki.

§ 2. Zawody organizuje Polskie Towarzystwo Matematyczne na zlecenie Ministerstwa Oświaty.

§ 3. Zawody odbywają się na dwóch szczeblach: A) wyższym i B) niższym. W zawodach na szczeblu A może wziąć udział każdy uczeń klasy X lub XI szkoły ogólnokształcącej lug równorzędnej klasy liceum pedagogicznego. W zawodach na szczeblu B może wziąć udział każdy uczeń klasy VIII lub IX szkoły ogólnokształcącej lub równorzędnej klasy liceum pedagogicznego.

§ 4. Zawody na szczeblu A obejmują trzy stopnie: I, II i III.

a) Zawody stopnia I mają charakter przygotowawczy i trwają do dnia 15 lutego 1950 r.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej ustala co miesiąc grupę zadań 1 teksty tych zadań przesyła do wszystkich szkół; nauczyciel matematyki podaje tekst zadań do wiadomości młodzieży i zachęca ją do wzięcia. udziału w zawodach.

Każdy uczestnik zawodów rozwiązuje te zadania w domu, przy czym wolno mu korzystać z książek, naradzać się z kolegami, a nawet zwracać się z zapytaniami do nauczyciela, który jednak powinien ograniczyć się do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, ale nie pomagać w obmyślaniu rozwiązania zadań.

Zawodnik, który rozwiązał wszystkie lub niektóre zadania danej grupy, oddaje swemu nauczycielowi matematyki te rozwiązania we wskazanym terminie.

Wypracowania powinny zawierać pełne rozwiązania zadań wraz z potrzebnymi obliczeniami; powinny one być napisane na papierze znormalizowanym (format kancelaryjny) - każde zadanie na osobnym arkuszu - z podaniem na każdym arkuszu nazwiska i adresu ucznia, a także nazwy i adresu szkoły.

Nauczyciel sprawdza otrzymane wypracowania, odrzuca ewentualne rozwiązania błędne, a pozostałe przesyła niezwłocznie do Okręgowego Komitetu Zawodów, przy czym może je opatrywać swą opinią.

Przewodniczący Komitetu Okręgowego przydziela każdą pracę do oceny dwóm członkom Komitetu; w razie niezgodności ich opinii ocenę ostateczną wystawia przewodniczący lub wyznaczony przezeń trzeci recenzent. Po dokonaniu oceny prac całego okresu przygotowawczego Komitet Okręgowy ustala listę zawodników, którzy zostają zakwalifikowani do zawodów II stopnia. Zasady tej kwalifikacji, jednakowe dla wszystkich okręgów, opracowane będą przez Komitet Główny.

Najpóźniej do dnia 10 marca Komitet Okręgowy roześle do wybranych kandydatów imienne zawiadomienie o terminie i miejscu zawodów II stopnia, a listę zawodników poda do wiadomości Komitetu Głównego.

Komitet Okręgowy co miesiąc przesyła do Komitetu Głównego krótkie sprawozdanie, zawierające liczbę nadesłanych przez nauczycieli rozwiązań uczniowskich, krótką ich charakterystykę i własne uwagi dotyczące stopnia trudności rozesłanych zadań.

b) Zawody II stopnia odbywają się jednocześnie we wszystkich miastach będących siedzibami Komitetów Okręgowych w dwóch następujących po sobie dniach między 15 marca a 5 kwietnia 1950 r., wyznaczonych przez Komitet Główny Zawodów. Techniczną organizację zawodów przeprowadza Komitet Okręgowy w porozumieniu z Kuratorium Okręgu Szkolnego.

Uczestnicy otrzymują do piśmiennego rozwiązania grupę zadań, jednakowych dla wszystkich okręgów, nadesłaną przez Komitet Główny. Zawody te odbywają się pod kontrolą Członków Komitetu Okręgowego i trwają do 5 godzin dziennie. Zawodnikom nie wolno porozumiewać się pomiędzy sobą, wolno jednak korzystać z przyniesionych książek lub notatek. Na każdym oddawanym przez ucznia arkuszu (papier znormalizowany - format kancelaryjny) musi być umieszczone jego nazwisko i imię, adres prywatny oraz nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza. Brulionów pracy uczeń może nie oddawać. Tematy zadań sa tajemnicą do chwili ich ujawnienia na sali.

Komitet Okręgowy Zawodów sprawdza oddane prace uczniów i prace wartościowe, opatrzone swą opinią, przesyła najpóźniej w ciągu tygodnia do Komitetu Głównego.

Komitet Główny ocenia nadesłane rozwiązania i ustala listę uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia, zawiadamiając ich imiennie o terminie i miejscu zawodów.

c) Zawody III stopnia odbywają się w Warszawie w ciągu dwóch następujących po sobie dni pomiędzy 15 kwietnia i 1 maja 1950 r. wyznaczonych przez Komitet Główny i przebiegają podobnie, jak zawody II stopnia. Techniczną organizację zawodów III stopnia przeprowadza Komitet Główny w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty.

Komitet Główny ocenia oddane rozwiązania i decyduje o przyznaniu nagród (przy czym każdą pracę uczniowską opiniuje każdy członek Komitetu Głównego).

Nagrodzeni zawodnicy otrzymują dyplomy oraz po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu z nauki o Polsce i świecie współczesnym, prawo wstępu bez dalszych egzaminów na wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetów lub wyższych Szkół Pedagogicznych i na dowoiny wydział wyższych szkół technicznych.

W roku bieżącym może być pryznanych do 20 nagród.

Nagrodzeni będą mieli zapewnione w razie potrzeby w czasie studiów wyższych specjalne stypendia państwowe.

§ 5. Zawody na szczeblu B są przygotowaniem do zawodów na szczeblu A i odbywają się tak, jak zawody I stopnia na szczeblu A z tym, że trwają do dnia 30 kwietnia 1950 r.

Tematy przesyła do każdej szkoły Komitet Główny.

Nauczyciele wyznaczeni przez dyrekcję szkoły oceniają rozwiązania uczniów i wydają dla każdego zawodnika opinię, na podstawie której dyrekcja szkoły może przyznać zawodnikom nagrody książkowe we własnym zakresie - zawiadamiając o przebiegu zawodów Komitet Okręgowy i załączając ciekawsze prace.

§ 6. Uczestnicy zawodów stopnia II i III na szczeblu A otrzymują zwrot kosztów podróży od miejsca zamieszkania do miejsca zawodów i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie w ciągu 3 dni. Każdy uczestnik zawodów stopnia II i III powinien przybyć na miejsce zawodów najpóźniej wieczorem dnia poprzedzającego dzień zawodów i ma się udać pod adres wskazany mu w liście powołującym go do zawodów.

§ 7. Okręgowe Komitety Zawodów Matematycznych znajdują się:

  1. dla Okr. Szkolno. Warszawskiego, Białostockiego i Olsztyńskiego - w Warszawie.
  2. "      "      "      Wrocławskiego 1 Śląskiego - we Wrocławiu.
  3. "      "      "      Krakowskiego, Rzeszowskiego 1 Kieleckiego - w Krakowie.
  4. "      "      "      Poznańskiego, Gdal1skiego, Szczecińskiego - w Poznaniu.
  5. "      "      "      Łódzkiego i Pomorskiego - w Łodzi.
  6. "      "      "      Lubelskiego - w Lublinie.

§ 8. Do Komitetu Okręgowego wchodzą trzy osoby powołane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Matematycznego na wniosek miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, (przy czym przynajmniej jedna z nich powinna być nauczycielem akademickim, przedstawiciel miejscowego Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz kierownik miejscowego ośrodka naukowo-dydaktycznego. Komitet Okręgowy wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komitetu. Komitet Okręgowy ma prawo dokooptować jedną lub dwie osoby.

§ 9. Komitet Główny ma siedzibę w Warszawie i składa się z 8 osób: przedstawiciela Ministerstwa Oświaty, 6 członków powołanych przez Ministra Oświaty na wniosek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz przedstawiciela Związku Młodzieży Polskiej powołanego przez Ministra Oświaty na wniosek Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej. Komitet Główny ma prawo dokooptować jedną lub dwie osoby za zgodą Ministra Oświaty.

§ 10. Komitet Główny wybiera spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza Komitetu oraz kierownika Olimpiady.

§ 11. Kierownik Olimpiady jest organem wykonawczym Komitetu Głównego, a sekretarz jego bezpośrednim pomocnikiem i zastępcą.

Kierownik Olimpiady czuwa nad należytą, organizacją i przebiegiem zawodów.

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 31 października 1949 r.
ZałącznikWielkość
zarzadzenie-ministra-oswiaty.pdf1.1 MB