I OM

MINISTERSTWO OŚWIATY

PIERWSZA OLIMPIADA MATEMATYCZNA

SPRAWOZDANIE KOMITETU GŁÓWNEGO

pzws.jpg

WARSZAWA 1951

PAŃSTWOWE ZAKŁADY WYDAWNICTW SZKOLNYCH

Iom1.jpg

SPRAWOZDANIE KOMITETU GŁÓWNEGO

I. OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ

Organizacja ogólna

W roku szkolnym 1949/50 odbyły się w Polsce po raz pierwszy zawody matematyczne dla uczniów szkół średnich pod nazwą Olimpiada Matematyczna. Postanowienie urządzenia, zawodów powzięło Prezydium Polskiego Towarzystwa Matematycznego z inicjatywy Ministra Oświaty dra St. Skrzeszewskiego. Opracowanie odpowiednich form organizacyjnych, zostało zlecone Komisji Dydaktycznej P. T. M. Po przedyskutowaniu zagadnienia i zapoznaniu się z organizacją olimpiad matematycznych w Związku Radzieckim ustalono następujące zasady ogólne:

Zadaniem zawodów powinno być wytworzenie wśród młodzieży szkolnej atmosfery zainteresowania matematyką, wciągnięcie wszystkich zdolniejszych i nawet mniej zdolnych uczniów do pracy nad pogłębieniem wiadomości z tego przedmiotu oraz wyszukanie jednostek wybitnie uzdolnionych do matematyki
celem ułatwienia im wstępu, do uczelni wyższych, a następnie udzielenia jak najdalej idącej opieki i pomocy w studiach. Olimpiady matematyczne powinny być ważnym czynnikiem w walce o wyniki nauczania w szkołach średnich, a ponadto przyczynić się mają do zapewnienia Polsce Ludowej jak najliczniejszych kadr młodych pracowników naukowych w dziedzinie nauk ścisłych.

Iom2.jpg

Zgodnie z tym założeniem postanowiono zorganizować olimpiadę w skali ogólnokrajowej wzywając do udziału w zawodach uczniów klas wyższych wszystkich szkół średnich w państwie, a do pomocy w ich przeprowadzeniu - wszystkie matematyczne ośrodki uniwersyteckie.

Uznano przy tym, że do osiągnięcia zamierzeń olimpiady nie wystarczy urządzanie jednorazowych konkursów dla uczniów, lecz odpowiednio obmyślona akcja rozciągać się powinna na dłuższy okres czasu. W tym celu zaprojektowano poprzedzenie właściwych zawodów kilkumiesięcznym okresem przygotowawczym pod nazwą Zawodów stopnia I, podczas których młodzież przejdzie rodzaj treningu rozwiązując dobrany we właściwy sposób cykl zadań domowych, a następnie dyskutując nad tymi zadaniami w kółkach uczniowskich i na lekcjach matematyki.

Oparty na powyższych zasadach projekt organizacji olimpiady uzyskał aprobatę Ministerstwa Oświaty, w następstwie czego stworzona została podstawa prawna do wprowadzenia projektu w życie w postaci zarządzenia Ministra Oświaty z dn. 31. X. 1949 (Nr II 7340/49) ogłoszonego wraz z regulaminem zawodów na rok. szkolny 1949/50 w numerze 16 Dziennika Urzędowego Ministerstwa
Oświaty z dnia 25. XI. 1949.

Iom3.jpg
ZałącznikWielkość
Pierwsza Olimpiada Matematyczna - Sprawozdanie Komitetu Głównego6.83 MB
Iom1.pdf381.71 KB
Iom2.pdf788.49 KB
Iom3.pdf682.99 KB

Komentarze

Dodaj nową odpowiedź