1975-1976

XXVII OM - III - Zadanie 6

Funkcja rosnąca $ f $ określona na zbiorze liczb naturalnych spełnia następujący warunek

\[<br />
f(k\cdot l)=f(k)+f(l)<br />
\]

dla dowolnej pary liczb naturalnych $ (k, l) $.
Udowodnić, że istnieje taka liczba rzeczywista $ p > 1 $, że

\[<br />
f(n) = \log_p n \quad \text{ dla }   $n = 1, 2, 3, \ldots$.<br />
\]

XXVII OM - III - Zadanie 5

Statek łowi ryby na wodach terytorialnych obcego państwa, nie mając na to pozwolenia. Każde zarzucenie sieci przynosi połów tej samej wartości. Podczas kolejnego zarzucania sieci prawdopodobieństwo %przychwycenia statku przez straż graniczną wynosi $ \frac{1}{k} $ gdzie $ k $ jest ustaloną liczbą naturalną. Zakładamy, że zdarzenie polegające na złapaniu lub niezłapaniu statku przy kolejnym zarzuceniu sieci jest niezależne od dotychczasowego przebiegu połowu. W razie przechwycenia przez straż graniczną, całość dotychczas złowionych ryb ulega konfiskacie i dalszy polów jest niemożliwy. Kapitan planuje powrót po $ n $-tym zarzuceniu sieci. Przy uwzględnieniu ryzyka złapania statku zysk z połowa jest zmienną losową. Znaleźć liczbę $ n $, przy której wartość oczekiwana zysku jest maksymalna.

XXVII OM - III - Zadanie 4

Przekątne pewnego czworokąta płaskiego, którego kolejne boki mają długości $ a, b, c, d $, są prostopadłe. Udowodnić, że przekątne dowolnego czworokąta płaskiego, którego kolejne boki maj, długości $ a, b, c, d $, są prostopadłe.

XXVII OM - III - Zadanie 3

Dowieść, że dla dowolnego czworościanu iloczyny długości jego przeciwległych krawędzi są długościami boków pewnego trójkąta.

XXVII OM - III - Zadanie 2

Dane są cztery takie ciągi liczb rzeczywistych $ (a_n) $, $ (b_n) $, $ (c_n) $, $ (d_n) $, że dla
każdego $ n $

\[<br />
\begin{split}<br />
a_{n+1} = a_n + b_n,&\quad b_{n+1} = b_n + c_n,\\<br />
c_{n+1} = c_n + d_n,&\quad d_{n+1} = d_n + a_n.<br />
\end{split}<br />
\]

Udowodnić, że jeżeli dla pewnych $ k, m \geq 1 $ jest $ a_{k+m} = a_m $, $ b_{k+m} = b_m $, $  c_{k+m} = c_m $, to $ a_2=b_2=c_2=d_2 $.

XXVII OM - II - Zadanie 6

Na płaszczyźnie umieszczono sześć punktów w ten sposób, że każde trzy spośród nich są wierzchołkami trójkąta o bokach różnej długości. Udowodnić, że najkrótszy bok pewnego z tych trójkątów jest zarazem najdłuższym bokiem innego z nich.

XXVII OM - II - Zadanie 4

Wewnątrz okręgu $ S $ umieszczono okrąg $ T $ oraz okręgi $ K_1, K_2, \ldots, K_n $ styczne zewnętrznie do $ T $ i wewnętrznie do $ S $, przy tym okrąg $ K_1 $ jest styczny do $ K_2 $, $ K_2 $ styczny do $ K_3 $ itd. Udowodnić, że punkty styczności okręgów $ K_1 $ z $ K_2 $, $ K_2 $ z $ K_3 $ itd. leżą na okręgu.

XXVII OM - II - Zadanie 3

Rozważamy czaszę kulistą nie zawierającą żadnego kola wielkiego. Odległość punktów $ A $ i $ B $ na takiej czaszy określamy jako długość tego łuku koła wielkiego kuli o końcach w punktach $ A $ i $ B $, który jest zawarty w czaszy. Wykazać, że nie istnieje izometria odwzorowująca tę czaszę na podzbiór płaszczyzny.
Uwaga. Czasza kulista jest to każda z dwóch części, na które dzieli powierzchnię kuli płaszczyzna przecinająca tę kulę.

Subskrybuje zawartość